VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

- Platná verze k 18. říjnu 2023 -

AD TYRES INTERNATIONAL SLU, andorrská společnost formou societat limitada unipersonal s kapitálem 1.000.000 eur, zapsaná v obchodním rejstříku a společnostech Andorry pod číslem 16339, s daňovým identifikačním číslem CZ683941214, jejíž sídlo se nachází na adrese C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 ANDORRA LA VELLA (Knížectví Andorra), email: cm(a)adtyre.com, telefon: +376 810 888, (dále jen „Prodávající“) má jako hlavní činnost prodej pneumatik a souvisejících produktů prostřednictvím internetové stránky pneuleader.cz (dále jen „Stránka“).

Tyto obecné obchodní podmínky mají za cíl upravit bez omezení všechny prodeje produktů a služeb jakémukoli zákazníkovi, fyzické nebo právnické osobě, ať už je spotřebitelem, ne-profesionálem nebo profesionálem (dále jen „Zákazník“), který provedl nákup na Stránce a definovat smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Zákazníkem.

1. DEFINICE

Všechna obecná jména, jejichž první písmeno je v tomto dokumentu velké, mají definici přiřazenou v tomto článku.

 • Potvrzení přijetí označuje odpovědní e-mail zaslaný Prodávajícím Klientovi po ověření Objednávky Klientem, který obsahuje souhrn Objednávky, platné obchodní podmínky a příslušnou Fakturu.
 • Objednávkový formulář označuje souhrn Produktů vybraných Klientem a předložených k ověření na Stránce za účelem dokončení Objednávky.
 • Dodací list označuje dokument předaný Klientovi Přepravcem při doručení Objednávky, proti podpisu Klienta potvrzujícího doručení Objednávky, jakož i dokonalý stav příslušného nebo příslušných Produktů a absenci anomálií.
 • Všeobecné prodejní podmínky (dále jen "VOP") označuje tyto obecné obchodní podmínky Prodávajícího, ke kterým se Klient musí přihlásit, aby mohl provést svou Objednávku.
 • Klient označuje jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu jednající jako Spotřebitel, Neodborník nebo Odborník, která přistupuje na Stránku s cílem uskutečnit Objednávku.
 • Objednávka označuje jeden nebo více Produktů objednaných Klientem při každé příležitosti nákupu na Stránce.
 • Spotřebitel označuje Klienta, fyzickou osobu, která jedná za účelem, který nespadá do rámce její obchodní, průmyslové, řemeslné, svobodné nebo zemědělské činnosti.
 • Smlouva označuje soubor smluvních dokumentů definujících práva a povinnosti Stran pro jakýkoli Prodej, uvedený v Článku 15.
 • Datum dodání označuje skutečné datum doručení Objednávky Klientovi uvedené na Dodacím listu.
 • Lhůta dodání označuje maximální lhůtu uvedenou v Článku 8.2, na kterou se Prodávající zavazuje doručit Objednávku Klientovi.
 • Lhůta odstoupení od smlouvy označuje lhůtu uvedenou v Článku 9.
 • Faktura označuje fakturu zaslanou Klientovi prostřednictvím Potvrzení přijetí.
 • Force Majeure označuje případ, kdy událost unikající kontrole dlužníka, která nemohla být přiměřeně předvídána při uzavření Smlouvy a jejíž účinky nemohou být odvráceny vhodnými opatřeními, brání dlužníkovi v plnění jeho povinnosti.
 • Dodavatel označuje třetí stranu Smlouvy, která má ve svém držení jeden nebo více Produktů Objednávky Klienta.
 • Dodání označuje předání fyzického držení nebo kontroly nad jedním nebo více Produkty Klientovi.
 • Neodborník označuje Klienta, právnickou osobu, která nejedná za profesionální účely (viz definice Odborníka níže).
 • Nabídka Produktu označuje nabídku zveřejněnou pod zodpovědností Prodávajícího na jednom z jeho nosičů, a to zejména na jeho Stránce, určenou k prodeji konkrétního Produktu, včetně zejména fotografie, charakteristik a ceny Produktu.
 • Strana(y) označuje v jednotném čísle Klienta nebo Prodávajícího jednotlivě a v množném čísle Klienta a Prodávajícího kolektivně.
 • Cena označuje celkovou cenu uvedenou v Článku 5, kterou se Klient zavazuje zaplatit za Objednávku.
 • Produkt(y) označuje pneumatické produkty nebo příslušenství (disky, řetězy atd.), které Prodávající nabízí k prodeji na Stránce.
 • Odborník označuje Klienta, fyzickou nebo právnickou osobu, veřejnou nebo soukromou, která jedná za účelem, který spadá do rámce její obchodní, průmyslové, řemeslné, svobodné nebo zemědělské činnosti, včetně případů, kdy jedná jménem nebo na účet jiného odborníka.
 • Stránka označuje internetovou stránku Prodávajícího přístupnou na URL adrese pneuleader.cz.
 • Montážní stanice označuje garáže uvedené na Stránce (https://montaz.pneuleader.cz/), ve kterých si Klient může nechat doručit svou Objednávku a nechat namontovat své Produkty.
 • Držitel práva na odstoupení od smlouvy označuje osobu uvedenou v Článku 9.
 • Přepravce označuje společnost pro přepravu vybranou Dodavatelem nebo Prodávajícím pro přepravu a Dodání Objednávky na adresu uvedenou Klientem nebo do Montážní stanice vybrané Klientem.
 • Prodávající označuje osobu uvedenou v Preambuli.
 • Prodej označuje právní operaci uzavřenou mezi Prodávajícím a Klientem, při které se první zavazuje dodat Objednávku a druhý zaplatit Cenu.

2. PŘEDMĚT A PŘIJETÍ

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") mají za cíl bez omezení upravovat všechny Prodeje uskutečněné prostřednictvím Webové stránky Prodávajícího a definovat smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Zákazníkem vztahující se ke každé Objednávce.

VOP mají přednost a nahrazují všechny ostatní možné dohody, závazky, prohlášení, sliby, záměry, dokumentace nebo informace, které předtím mezi Stranami proběhly v souvislosti s Objednávkou.

Validace jakékoli Objednávky Zákazníkem je přísně podmíněna předchozím přijetím, bez omezení nebo výhrad, všech podmínek a ustanovení VOP, které jsou v té době platné na Webové stránce, přičemž toto přijetí se projevuje zaškrtnutím políčka myší vlevo od uvedení « Přečetl/a jsem si a souhlasím se všeobecnými obchodními podmínkami, jakož i se Zásadami ochrany osobních údajů. ». Tento krok následuje poté, co měl Zákazník možnost zkontrolovat detaily své Objednávky a její celkovou cenu a opravit případné chyby před jejím potvrzením, aby vyjádřil svůj definitivní souhlas.

VOP jsou přístupné na Webové stránce a jsou Zákazníkovi zaslány na trvalém nosiči jako příloha Potvrzení přijetí.

Smlouva je mezi Stranami považována za uzavřenou od vydání Potvrzení přijetí Prodávajícím.

Prodávající zajišťuje uchování písemného dokladu, který potvrzuje Smlouvu od uzavření Smlouvy a po dobu deseti let od Dodání Objednávky. Zákazník může k archivované Smlouvě získat přístup na jednoduchou žádost zaslanou Prodávajícímu (https://www.pneuleader.cz/kontakt).

Zákazník je informován, že uzavření Smlouvy s sebou nese pro něj povinnost zaplatit Cenu ve prospěch Prodávajícího.

3. PRODUKTY

3.1 Charakteristika Produktů

Základní charakteristiky a cena Produktů jsou uvedeny v každé Nabídce Produktu zveřejněné na Webu. Tyto údaje představují smluvní informace, které zavazují Prodávajícího v případě uzavření Smlouvy s Klientem a za předpokladu dostupnosti skladových zásob dotčených Produktů.

Každá pneumatika je na boku označena číslem DOT, které je složeno následovně:

DOT B94W HWNX 3903

 • DOT : Department Of Transportation
 • B9 : Kód závodu, kde byla pneumatika vyrobena
 • 4W : Rozměrový kód specifický pro výrobce
 • HWNX : Volitelný kód specifický pro výrobce
 • 3903 : datum výroby pneumatiky odpovídající 39. týdnu roku 2003.

3.2 DOSTUPNOST PRODUKTŮ

Uvedení dostupnosti Produktu v příslušné Nabídce Produktu pomocí označení „SKLADEM“ je pouze informativní s ohledem na denní tok a objem transakcí.

V případě vyprodání zásob Prodávající informuje Klienta a vrátí mu celou částku stejným způsobem, jaký byl použit při Objednávce, do sedmdesáti dvou (72) hodin od informování o nedostupnosti Produktu. V případě částečné nedostupnosti Objednávky bude Klientu vrácena částka poměrně k chybějícím Produktům.

4. OBJEDNÁVKA

4.1 PŘÍSTUP NA WEB

Veřejný web je k dispozici každému návštěvníkovi po celý rok, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, s výhradou přerušení potřebných pro technickou údržbu, servis a aktualizace, které Prodávající považuje za vhodné provést, a jakékoliv technické poruchy nezávislé na vůli Prodávajícího.

Všechny náklady vynaložené Klientem na zajištění vlastního přístupu na Web zůstávají výhradně na jeho nákladech, a to zejména náklady na jeho počítačové vybavení, internetové připojení a jakýkoli software.

4.2 VÝBĚR PRODUKTU NEBO PRODUKTŮ

Klient uznává a souhlasí, že vyhledávání a výběr produktu nebo produktů Klientem se provádí pod jeho plnou a jedinou zodpovědností.

Pro usnadnění vyhledávání Klientem, Prodávající na svém Webu poskytuje Klientovi (i) vyhledávací lištu, do které může Klient volně zadávat klíčová slova a (ii) vyhledávací nástroj založený na různých charakteristikách Produktů definovaných seznamem možností. Správná funkčnost, užitečnost, úplnost a relevace těchto nástrojů Prodávajícím nejsou zaručeny.

Klient je povinen seznámit se s celou nabídkou Produktů nabízených Prodávajícím na jeho Webu a provést potřebná vyhledávání na vybraném modelu a konkurenci, aby zhodnotil relevanci, užitečnost a vhodnost Nabídky Produktu pro jeho potřeby.

Prodávající poskytuje pouze informativně:

 • údaje TECDOC o vztahu mezi vozidlem a díly;
 • údaje BMF o vztahu mezi vozidlem, pneumatikami a disky;
 • údaje výrobců o vztahu mezi vozidly a řetězy;
 • údaje o kompatibilitě mezi vozidly a produkty.

Prodávající v žádném případě nezaručuje relevanci, přesnost ani úplnost těchto údajů, které jsou poskytovány pouze pro usnadnění hledání produktu. Je na Zákazníkovi, aby ověřil, že vybrané Produkty se hodí a odpovídají jeho vozidlu.

Zákazník je konkrétně vyzván, aby si prohlédl recenze a podobné pneumatiky nabízené v rámci Nabídky Produktu, aby zhodnotil, zda zobrazený Produkt může splnit jeho potřeby.

Výběr Produktu se provede kliknutím na funkci "Přidat do košíku" po vybrání požadovaného množství.

Tato operace má pouze za následek zařazení vybraného Produktu do košíku Zákazníka a v tomto stádiu nevyvolává žádnou povinnost k nákupu.

Jakmile Zákazník považuje výběr svých nákupů za ukončený, stačí se přejít do sekce "Košík", aby ověřil správný výběr Produktů a množství a seznámil se s celkovou cenou spojenou s jeho Objednávkou.

Před definitivním potvrzením Objednávky může Zákazník kdykoli upravit svůj košík a má možnost zkontrolovat detaily své Objednávky a její celkovou cenu a opravit případné chyby před jejím potvrzením pro vyjádření jeho definitivního souhlasu.

4.3 VYTVOŘENÍ A POUŽITÍ ÚČTU ZÁKAZNÍKA

Pro dokončení své Objednávky musí Zákazník vytvořit svůj osobní účet (pokud to již nebylo provedeno při předchozí Objednávce). K tomu musí Spotřebitel a Ne-profesionál poskytnout platnou e-mailovou adresu a nastavit heslo a také uvést svou identitu, telefonní číslo a adresu. Profesionál vytváří na své straně "profesionální účet" tím, že poskytne platnou e-mailovou adresu a nastaví heslo a také uvede své jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a adresu.

Zákazník je vyzván, aby vyplnil všechny užitečné informace na svém osobním účtu, přičemž pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

Všechny osobní údaje Zákazníků jsou shromažďovány a zpracovávány pro účely a za podmínek uvedených v Článku 14 níže a v Chartě o ochraně soukromí.

Zákazník se zavazuje poskytnout pravdivé a upřímné informace a informovat Prodávajícího o jakékoliv změně týkající se nich. Souhrn poskytnutých informací je přístupný na Stránce. Nezajištění požadovaných informací znamená vzdání se vytvoření účtu a brání Zákazníkovi v potvrzení Objednávky.

Uživatelské jméno a heslo jsou přísně osobní a důvěrné: Zákazník se zavazuje, že je nezveřejní třetí straně nebo je nepřevede. Jakákoli Objednávka provedená pomocí tohoto uživatelského jména a hesla bude považována za provedenou Zákazníkem a tímto zavazuje Zákazníka vůči Prodávajícímu, pokud tuto Objednávku nezadal třetí strana kvůli bezpečnostní chybě na stránce Prodávajícího. Je na Zákazníkovi, aby okamžitě písemně informoval Prodávajícího o jakémkoliv použití jeho uživatelského jména a hesla bez jeho vědomí a o kterém by se dozvěděl.

Zákazník může kdykoli opravit chyby v zadání požadovaných informací. Prodávající nemůže být odpovědný za případné chyby při zadávání a následky, které z nich vyplývají, jako je zpoždění a/nebo chyba při dodání. V tomto kontextu budou všechny náklady spojené s opětovným odesláním Objednávky plně hrazeny Zákazníkem.

Osobní účet umožňuje Zákazníkovi přístup k následujícím informacím:

 • Vaše Objednávky - Zákaznický servis: seznam Objednávek provedených na Stránce;
 • Změnit vaše informace: osobní údaje uvedené Zákazníkem s možností je kdykoli změnit.

Prodávající si vyhrazuje právo bez odkladu a bez náhrady deaktivovat účet jakéhokoli Zákazníka v případě porušení těchto obecných podmínek a při podvodném nebo nezákonném použití účtu Zákazníkem nebo jakoukoli třetí stranou.

Zákazník může deaktivovat svůj účet tím, že o tom informuje Prodávajícího e-mailem na adrese https://www.pneuleader.cz/kontakt. Prodávající deaktivuje účet do maximální lhůty sedmdesáti dvou (72) hodin od přijetí tohoto e-mailu.

4.4 POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Po ověření svého košíku, vytvoření účtu, zadání dodací adresy, výběru způsobu platby je Zákazník vyzván k definitivnímu potvrzení své objednávky provedením platby funkcí "Provést bezpečnou platbu". Účinnost této operace je podmíněna předchozím přijetím těchto obecných prodejních podmínek (viz výše).

Definitivní potvrzení Objednávky má za následek, že Zákazník se zavazuje k platbě Ceny ve prospěch Prodávajícího.

Po přijetí platby Prodávajícím obdrží Zákazník od Prodávajícího e-mail s přehledem své Objednávky.

4.5 ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY (ROZHODUJÍCÍ DŮVOD)

Tento článek představuje rozhodující důvod, který uvádí závazky, jejichž nesplnění povede k zrušení Prodeje.

4.5.1 Zrušení objednávky ze strany zákazníka

Zákazník může zrušit objednávku, to znamená ukončit prodej v následujících případech:

 1. Dle uvážení:
  po definitivním potvrzení své objednávky má zákazník možnost požádat o její zrušení dle svého uvážení, za předpokladu, že produkty z objednávky ještě nejsou v přípravě;
 2. Zpoždění nebo odmítnutí dodání:
  v případě zpoždění nebo odmítnutí dodání ze strany prodejce a podle podmínek a modalit uvedených v Článku 8.2 ;
 3. Odstoupení:
  v případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy podle podmínek Článku 9 ;
 4. Nesoulad:
  v případech nesouladu uvedených v Článku 10.2 ;
 5. Skrytá vada:
  v případě skryté vady ve smyslu Článku 10.2 ; a
 6. Vyšší moc:
  v případě definitivního znemožnění prodejce splnit své závazky v důsledku vyšší moci podle Článku 13.
4.5.2 Zrušení Objednávky Prodávajícím

Prodávající může zrušit Objednávku, to znamená ukončit Prodej v následujících případech:

 1. Zpoždění nebo výpadek platby:
  v případě, že Klient nesplní svou povinnost platby podle podmínek Článku 6 ;
 2. Nedostupnost Produktů:
  v případě nedostupnosti jednoho nebo více Produktů na skladě ;
 3. Selhání Klienta při přijímání Produktů na deklarované adrese:
  v případě selhání Klienta při přijímání Produktů na deklarované adrese v souladu a podle podmínek Článku 8.5 ;
 4. Vyšší Moc:
  v případě trvalého znemožnění Klienta splnit své povinnosti v důsledku Vyšší Moci podle Článku 13.
4.5.3 Předchozí upomínka

Rozvázání Prodeje musí být, pokud není naléhavost, předcházeno upomínkou vůči neplnící Straně, aby splnila svůj závazek v přiměřené lhůtě, s výjimkou následujících případů:

 • zrušení z důvodu vhodnosti (Článek 4.5.1(i)) ;
 • specifické případy odmítnutí dodání a nesplnění dodací lhůty stanovené jako podstatná podmínka v souladu s Článkem 8.2 ;
 • uplatnění práva na odstoupení od smlouvy (Článek 4.5.1(iii)) ;
 • nedostupnost Produktů (Článek 4.5.2(ii)) ; a
 • selhání Klienta při přijetí Produktů na uvedené adrese (Článek 4.5.2(iii)).

Tato upomínka odkazuje na tento Článek 4.5 a výslovně uvádí důvod rozvázání a to, že pokud neplnící Strana nesplní svou povinnost, bude druhá Strana oprávněna Prodej rozvázat.

Klient je vyzván, aby se seznámil s případnými dalšími podmínkami upomínky uvedenými v těchto VOP, které jsou dohodnuty pro každý z výše uvedených případů zrušení Objednávky.

4.5.4 Formalismus ukončení

Strana, která si přeje ukončit Prodej, může tak učinit:

 • upozorněním na případ ukončení, který je uveden;
 • žádostí u soudu.

V případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je výše uvedené upozornění provedeno pomocí formuláře pro odstoupení od smlouvy nebo jakýmkoli jiným jednoznačným prohlášením v podmínkách Článku 9.

V případě zrušení z důvodu vlastního uvážení je upozornění provedeno Zákazníkem prostřednictvím jeho účtu tím, že vybere příslušnou Objednávku a otevře reklamaci prostřednictvím podpory pomocí tiketu.

4.5.5 Okamžik ukončení

Ukončení Prodeje nabude účinnosti od:

 • přijetí výše uvedeného oznámení druhou Stranou (s výjimkou případu, kdy se Společnost mezitím vykonala v případě Článku 4.5.1(ii)) ;
 • data rozhodnutého soudcem v případě soudního ukončení.
4.5.6 Důsledky ukončení

Jakékoli refundace probíhají za následujících podmínek:

 • v případě ukončení z důvodu vhodnosti (Článek 4.5.1(i)) : vrácení peněz za Objednávku do deseti (10) pracovních dnů od potvrzovacího e-mailu od Prodejce, stejným způsobem platby, který Klient použil při Objednávce ;
 • v případě ukončení z důvodu zpoždění nebo odmítnutí dodání (Článek 4.5.1(ii)) : vrácení peněz za Objednávku za podmínek Článku 8.2 ;
 • v případě ukončení následkem odstoupení (Článek 4.5.1(iii)) : vrácení peněz za Objednávku za podmínek Článku 9 ;
 • v případě ukončení z důvodu nesouladu (Článek 4.5.1(iv)) : vrácení peněz za Objednávku za podmínek Článku 10.2.9 ;
 • v případě ukončení z důvodu nedostupnosti na skladě (Článek 4.5.2(ii)) : vrácení peněz za Objednávku do tří (3) pracovních dnů od e-mailu o ukončení od Prodejce, stejným způsobem platby, který Klient použil při Objednávce ; a
 • v případě selhání Klienta při přijetí Produktů na uvedené adrese (Článek 4.5.2(iii)) : vrácení peněz za Objednávku do tří (3) pracovních dnů od e-mailu o ukončení od Prodejce, stejným způsobem platby, který Klient použil při Objednávce a po odečtení nákladů na vrácení a případných nákladů na pokus o opětovné doručení uvedených v Článku 8.5.

Ukončení Prodeje neovlivní Články 21 a 22, které zůstanou mezi Stranami v platnosti.

5. CENA

Každá Nabídka Produktu je doprovázena jednotkovou cenou v eurech a je uvedena včetně všech daní (včetně DPH).

V souladu s Článkem 19 níže jsou všechny Objednávky podléhající zákonům Knížectví Andorra, které jsou považovány za uskutečněné na tomto území, kde je Prodávající založen. V důsledku toho ceny Nabídek Produktů nezahrnují případné environmentální příspěvky platné mimo Knížectví Andorra.

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli měnit své ceny. Zákazník je upozorněn, že ceny Nabídek Produktů se mohou měnit několikrát denně. Ceny uplatněné na Objednávku jsou ty, které jsou zobrazeny na webu současně s definitivním potvrzením Objednávky ve smyslu Článku 4.4.

V rámci některých Nabídek Produktů Prodávající poskytuje Zákazníkovi nástroj pro porovnání cen s těmi u některých jeho konkurentů. Aby se Zákazník dozvěděl, kdy byla cena konkurence zaznamenána Prodávajícím, je vyzván, aby umístil svou myš nad příslušnou cenu, aby se zobrazila textová bublina uvádějící datum a čas sběru konkurenční ceny Prodávajícím.

Celková Cena Objednávky se skládá z:

 • celkového součtu cen množství produktů a služeb vybraných Zákazníkem; a
 • případných nákladů na dopravu (s výjimkou nabídky nákladů na dopravu za podmínek).

6. FINANČNÍ PODMÍNKY

Platba je požadována okamžitě po Objednávce, kterou Prodávající zpracuje pouze po obdržení úplné platby od Klienta.

V případě, že Prodávající neobdrží platbu Ceny do tří (3) dnů od potvrzení Objednávky, Klient obdrží oznámení od Prodávajícího, který ho vyzývá k zaplacení Ceny v další lhůtě čtyř (4) dnů. V opačném případě může Prodávající Objednávku zrušit a tím ukončit Prodej.

Klient může zaplatit svou objednávku následujícími způsoby:

 • kreditní kartou;
 • Paypal, ING, Bancontact, Sofort, Belfius; nebo
 • převodem SEPA (s možností automatických inkas pro Profesionály).

Klient nese důsledky jakékoliv chyby při zadávání platby a jakékoliv anomálie nebo dysfunkce platebních prostředků.

Prodávající může od jakéhokoli Profesionálního Klienta požadovat penále za zpoždění splatné následující den po datu splatnosti. Úroková sazba za zpoždění bude rovna úrokové sazbě, kterou Evropská centrální banka uplatňuje na svou nejnovější refinanční operaci, zvýšenou o 10 procentních bodů. Aplikovatelná sazba během prvního pololetí daného roku je sazba platná k 1. lednu daného roku. Pro druhé pololetí daného roku je to sazba platná k 1. červenci daného roku. Penále za zpoždění jsou splatné bez nutnosti upomínky.

Kromě toho, jakýkoliv Profesionální Klient, který je v prodlení s platbou, je plně zodpovědný vůči Prodávajícímu za paušální náhradu nákladů na vymáhání ve výši čtyřicet euro (40,00 €). Pokud jsou náklady na vymáhání vyšší než tato paušální náhrada, může Prodávající požadovat další náhradu, na základě důkazů. Prodávající však nemůže uplatnit nárok na tyto náhrady, pokud otevření procesu ochrany, restrukturalizace nebo likvidace zakazuje splacení dluhu, který mu je dlužen, v jeho splatnosti.

V případě neúspěšného inkasa, pro jakéhokoli Profesionálního Klienta, klient souhlasí s automatickým vyrovnáním nezaplacených faktur na kreditní kartu jeho společnosti.

Po každé platbě, bez ohledu na způsob, Klient obdrží potvrzující e-mail.

6.1 PLATBA KREDITNÍ KARTOU

Prodávající přijímá pouze platbu kreditními kartami Visa, Mastercard nebo Maestro.

Bezpečná online platba kreditní kartou je realizována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb.

Celý proces platby kreditní kartou je podroben platebnímu systému HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT, který je zcela šifrován a chráněn. Použitý protokol je SSL spolu s bankovním platebním systémem (protokol 3D secure).

To znamená, že informace související s objednávkou a číslo kreditní karty neobíhají v otevřené formě na internetu. Číslo kreditní karty není vytisknuto na žádném papíře, faktuře, účtenkové tiskárně nebo jiném seznamu.

Prodávající nemá znalost čísel karet. HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT neuchovává čísla karet po předání platební transakce bankě obchodníka. Takže žádná osoba nemá přístup ani elektronicky, ani tištěně k údajům o kreditních kartách kupujících. Riziko, že se při nákupu na internetových stránkách Prodávajícího vybavených HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT dostane číslo kreditní karty do rukou hackerů, je téměř nulové.

Profesionálové mohou také používat systém automatického inkasa GoCardless (gocardless.com) vybraný Prodávajícím. Tento systém je zcela šifrován.

Při platbách kreditní kartou je transakce okamžitě stržena jakmile je platba provedena Klientem. Závazek platit kartou je nezrušitelný. Poskytnutím svých bankovních údajů při Prodeji, Klient autorizuje Prodávajícího k odečtení z jeho karty částky odpovídající uvedené ceně. Klient potvrzuje, že je skutečným legálním držitelem karty k odečtení a že je právně oprávněn ji používat. V případě chyby nebo nemožnosti strhnout kartu, může být Objednávka zrušena za výše uvedených podmínek.

Aktivity související smlouvou o prodeji na dálku jsou prováděny společností AD TYRES INTERNATIONAL EU se sídlem Level 3 Suite N° 2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - registrační číslo společnosti OC 1277.

6.2 PLATBA PŘES PAYPAL

Klient, který využívá platbu přes Paypal (www.paypal.com), musí mít nebo vytvořit účet u tohoto poskytovatele (www.paypal.com/signup/accountCreate).

Transakce provedené přes Paypal jsou zabezpečeny protokolem 3D-Secure. Prodejce v žádném okamžiku nemá přístup k bankovním údajům Klienta.

6.3 PLATBA BANKOVNÍM PŘEVODEM

Klient může provést platbu prostřednictvím SEPA převodu na účet Prodávajícího, jehož údaje jsou následující:

Majitel účtu: AD Tyres International SLU
IBAN: DE08 5907 0070 0031 0375 07
BIC (SWIFT-CODE): DEUTDEDB595
Deutsche Bank.

Aby byl tento převod Prodávajícím zohledněn, je nezbytné, aby Klient uvedl své číslo Objednávky v referenci převodu nebo v poli určeném pro tento účel. Číslo objednávky je Klientovi připomenuto na stránce věnované SEPA převodu.

Objednávka bude zpracována až po obdržení převodu a po jeho ověření. V důsledku toho může oznámená doba expedice kolísat v závislosti na době obdržení vaší platby.

V případě platby bankovním převodem nemohou být poplatky navíc uplatněné vydávající bankou odečteny z částky k přijetí.

7. VLASTNICTVÍ A PŘEVOD RIZIK

Produkty se stávají vlastnictvím Klienta ihned po ověření Objednávky. V důsledku toho je Klient jediný zodpovědný za dovoz a zavedení Produktů do země určení, kterou si vybral pro expedici. Klientovi se doporučuje seznámit se s případnými povinnostmi, které mu vyplývají z dovozu Produktů do dané země určení.

Jakékoliv riziko ztráty nebo poškození Produktů je převedeno na Profesionálního Klienta od okamžiku převodu vlastnictví.

Jakékoliv riziko ztráty nebo poškození Produktů je převedeno na Klienta Spotřebitele v okamžiku, kdy on sám nebo třetí strana jím určená, a jiná než dopravce navržený Prodávajícím, fyzicky převezme Produkty.

Když Spotřebitel nebo Ne-profesionál svěří Dodání Produktů dopravci jinému než tomu, který navrhl Prodávající, riziko ztráty nebo poškození zboží se přenese na Spotřebitele nebo Ne-profesionála při předání zboží dopravci.

8. DODÁNÍ

Dodání Objednávky se provádí podle volby Klienta, vyjádřené při Objednávce, doručením Objednávky na adresu poskytnutou Klientem nebo na adresu jedné ze Montážních stanic uvedených na Stránce, kterou Klient možná určil.

8.1 POPLATKY ZA DOPRAVU

Týká se autodílů a všech ostatních položek, poštovné je uvedeno v košíku.

Co se týče pneumatik, doprava je zákazníkovi nabízena zdarma při nákupu dvou (2) stejných produktů. V případě nákupu jednotlivých kusů (auta, kola), jsou náklady na dopravu hrazeny zákazníkem, s výjimkou motocyklových pneumatik, kde je poštovné nabízeno zdarma již od první zakoupené pneumatiky.

8.2 DOBA DODÁNÍ

Prodávající se zavazuje dodat Objednávku do maximální lhůty třiceti (30) dnů od potvrzení Objednávky (« Doba Dodání »). Klient uznává a bezvýhradně akceptuje, že žádná jiná lhůta uvedená na Webových stránkách nepředstavuje závazný závazek Prodávajícího vůči Klientovi.

Klient je informován čistě informativně, že dodání obvykle probíhá mezi dvěma (2) a osmi (8) pracovními dny od přijetí úplné platby Ceny Objednávky. Pokud si Klient vybere několik Produktů v rámci jedné Objednávky, mohou být tyto dodány v různé dny, aniž by to mohlo vést k jakékoliv reklamaci ze strany Klienta.

Mimo případ dodání na Montážní stanici je Doba Dodání přerušena v následujících případech:

 1. zpoždění platby;
 2. chyba v adrese uvedené Klientem;
 3. absence Klienta nebo jeho oprávněného zástupce pro převzetí Objednávky.

V případech (i) a (ii) začne Doba Dodání znovu běžet od doby vyřešení incidentu s platbou na novou dobu třiceti (30) dnů.

V případě (iii) se Klient a Prodávající (nebo přepravce, pokud je to případ) dohodnou na novém datu dodání, pro které se Klient zavazuje, že on nebo jeho zástupce budou přítomni.

V případě, že Prodávající nesplní svou povinnost dodat Objednávku v Dobe Dodání, může Spotřebitel nebo Ne-profesionál ukončit Prodej, pokud po výzvě Prodávajícího k dodání Objednávky v další rozumné lhůtě, tento nesplnil svou povinnost v této lhůtě.

Prodej je považován za ukončený při přijetí dopisu nebo písemného oznámení Prodávajícím o tomto ukončení, pokud se Prodávající mezitím nezavázal.

Spotřebitel nebo Ne-profesionál mohou však okamžitě ukončit Prodej:

 • když Prodávající odmítne dodat Objednávku nebo když je zřejmé, že Objednávku nedodá;
 • když Prodávající nesplní svou povinnost dodat Objednávku v datu nebo po uplynutí Doby Dodání a tato lhůta představuje pro Spotřebitele nebo Ne-profesionála zásadní podmínku smlouvy. Tato zásadní podmínka vyplývá z okolností, které obklopují uzavření smlouvy, nebo z výslovného požadavku Spotřebitele nebo Ne-profesionála před uzavřením smlouvy.

Kromě možnosti ukončit Prodej může Spotřebitel nebo Ne-profesionál využít jakékoliv jiné nápravy stanovené v jeho národním právu.

Spotřebitel a Ne-profesionál jsou dále vyzváni k prohlédnutí Článku 4.5 týkajícího se ukončení.

Tato práva Spotřebitele nebo Ne-profesionála jsou bez předchozího omezení nároku na náhradu škody.

Pokud je Prodej ukončen v podmínkách tohoto Článku, Společnost vrátí Spotřebiteli nebo Ne-profesionálovi veškeré zaplacené částky nejpozději do čtrnácti (14) dnů od data, kdy byl Prodej zrušen.

8.3 PROBLÉMY S DODANÝMI PRODUKTY

Zákazník, jeho zástupce nebo zástupce musí při dodání zkontrolovat shodu stavu Produktů, ať už se dodání uskuteční na jeho domovské adrese nebo na Montážní stanici. Zákazník se osobně stará o informování a dávání pokynů svým zástupcům nebo zástupcům ohledně kontroly shody Produktů.

Zákazník, jeho zástupce nebo zástupce musí při dodání upozornit Přepravce na všechny výhrady k Produktům. Tyto výhrady musí být na Dodacím listu uvedeny explicitně a přesně.

Pokud Produkty objednávky nejsou v souladu nebo pokud je přijatý balíček v špatném stavu, může Zákazník Dodání odmítnout. Poté musí bez prodlení informovat Prodejce tím, že kontaktuje zákaznický servis prostřednictvím systému tiketů.

V případě nesouladu se uplatňují ustanovení Článku 10.3 níže.

V případě poškozeného balíčku a odmítnutí bude u Přepravce otevřen spor o Produkty objednávky. Od Zákazníka bude požadováno datované a podepsané potvrzení o poškozeném balíčku, aby bylo možné spor otevřít. Pokud Dodání proběhlo na Montážní stanici, musí Zákazník nechat potvrzení podepsat na Montážní stanici.

Doba pro řešení sporů u Přepravce je minimálně deset (10) pracovních dnů a může trvat až čtyři (4) týdny od jeho otevření. Tyto lhůty jsou uvedeny Prodejcem na základě jeho zkušeností a nemohou být nijak závazné.

Uplatnění těchto ustanovení se provádí bez ohledu na všechny ostatní nároky, které má Zákazník podle platného právního řádu.

8.4 DODACÍ LIST

Dopravce předává Zákazníkovi nebo Montážní stanici podle případu Dodací list proti podpisu, který výslovně uvádí možnost formulovat výhrady, zejména v případě zjevných vad výrobku nebo výrobků nebo v případě nedodání návodu k použití.

Zákazník uznává a souhlasí, že podpisem tohoto Dodacího listu onem, jeho zaměstnancem nebo zástupcem, se stává nezpochybnitelným důkazem o Datu dodání celé Objednávky nebo, v případě samostatného dodání Výrobků z jedné Objednávky, Výrobků týkajících se této dodávky.

8.5 SPECIFICKÁ USTANOVENÍ O DODÁNÍ NA ADRESU UVEDENOU ZÁKAZNÍKEM

Prodávající se zavazuje dodat Objednávku na dodací adresu, kterou poskytl Zákazník při Objednávce. V tomto ohledu se Zákazník zavazuje poskytnout Prodávajícímu existující, úplnou a přesnou dodací adresu místa, kde je možné a povolené dodání Objednávky.

Zákazník zaručuje Prodávajícímu svou přítomnost na místě, nebo přítomnost náležitě oprávněného zástupce nebo zástupce, pro převzetí Objednávky. V opačném případě nemůže být Prodávající odpovědný za jakékoliv zpoždění dodání.

Pokud je Zákazník při dodání nepřítomen, musí se obrátit na Přepravce, který má na starosti jeho balík, aby se dohodl na novém datu dodání nebo vyzvednutí na nejbližším depu.

Druhý pokus o dodání bude předmětem účtování poplatků za pokus o opětovné dodání ve výši sedmdesát pět (3) CZK ve prospěch Prodávajícího.

Pokud Zákazník nekontaktoval Přepravce v termínu stanoveném tímto Přepravcem, balíky budou zaslány zpět do skladů Prodávajícího, který oznámí zrušení Objednávky a ukončení Prodeje při přijetí vráceného balíku.

Náklady na vrácení ve výši šest set padesát (650) CZK za balík budou výhradně na náklady Zákazníka.

Náklady na vrácení, stejně jako případné náklady na opětovné dodání, budou odečteny při vrácení peněz za Objednávku.

8.6 SPECIFICKÁ USTANOVENÍ O DODÁNÍ NA MONTÁŽNÍ STANICI

Prodávající nabízí možnost, že objednávka zákazníka bude doručena na montážní stanici, aby usnadnil případnou další službu, kterou by zákazník požadoval od montážní stanice své volby.

V případě dodání na montážní stanici se zákazník zavazuje vyzvednout objednávku do třiceti (30) kalendářních dnů od informace o připravenosti objednávky na montážní stanici. Prodávající vylučuje jakoukoli záruku ohledně uchování objednávky montážní stanicí po tomto termínu.

Při převzetí objednávky na montážní stanici může zákazník požádat o montážní službu. Tato služba je výhradní odpovědností montážní stanice a zákazník uznává a souhlasí s tím, že prodávající je zcela třetí stranou v této smlouvě o poskytnutí montážní služby.

V důsledku toho, pokud se zákazník rozhodne nechat své produkty namontovat na montážní stanici, prodávající nemůže být držen za odpovědného za služby přijetí, skladování, demontáže, montáže a vyvážení, které jsou zajišťovány pod úplnou a výhradní odpovědností montážní stanice. Ceny montáže jsou stanoveny na uvážení montážní stanice bez jakéhokoli zásahu prodávajícího.

Bez ohledu na výše uvedené, prodávající poskytuje zákazníkovi pouze informativně ceník a další praktické informace (otevírací doba, maximální průměr montáže atd.) předané montážními stanicemi. Prodávající v žádném případě nezaručuje účinnost nebo přesnost těchto informací

Zákazník je vyzván, aby se předem informoval na montážní stanici o cenách a jakýchkoli dalších praktických informacích

8.7 ZÁLOHOVANÉ PRODUKTY

Některé Produkty mohou být zálohované. Jsou označeny specifickou poznámkou "Součástka zálohovaná výměnou" v jejich technickém listu.

Cena zálohovaných Produktů zahrnuje cenu součástky a zálohu, tedy částku, kterou výrobce požaduje, aby zajistil vrácení starých náhradních dílů pro jejich rekonstrukci a recyklaci.

Po přijetí nového Produktu musí Zákazník odeslat použitý Produkt Prodávajícímu na adresu, kterou tento poskytl pro vrácení zálohovaných Produktů, a to nejpozději do třiceti (30) dnů od přijetí nového Produktu. V opačném případě Zákazník nebude moci získat žádnou refundaci zálohy.

Vrácený Produkt musí být ekvivalentní, kompletní a umístěný v obalu nového Produktu. Náklady na opětovné odeslání jsou na náklady Zákazníka.

Po přijetí použitého Produktu Prodávající vrátí Zákazníkovi částku zálohy do maximálně patnácti (15) dnů, za předpokladu, že použitý Produkt splňuje výše uvedené požadavky.

Refundace se provádí stejným způsobem platby, jaký Zákazník použil při nákupu nového Produktu.

9. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 OSOBA S PRÁVEM NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Právo na odstoupení od smlouvy (dále jen "Osoba s právem na odstoupení od smlouvy") má Spotřebitel, pokud je Smlouva uzavřena na dálku, v důsledku telefonického obchodního jednání nebo mimo provozovnu.

9.2 LHŮTA PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Držitel Práva na odstoupení má lhůtu čtrnácti (14) dnů (dále jen „Lhůta pro odstoupení od smlouvy“) pro uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy bez nutnosti zdůvodnit své rozhodnutí, aniž by musel nést jiné náklady než ty, které jsou uvedeny v tomto článku.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet od přijetí Produktu(ů) Držitelem Práva na odstoupení nebo třetí osobou, kterou on určil, kromě dopravce. Pokud je Smlouva uzavřena mimo provozovnu, může Držitel Práva na odstoupení uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy od uzavření Smlouvy.

V případě Prodeje více Produktů dodávaných odděleně nebo v případě Prodeje Produktu složeného z více dílů nebo kusů, jejichž dodání je rozloženo na určité období, Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet od přijetí posledního Produktu nebo posledního dílu.

V případě Objednávky předpokládající pravidelné dodání Produktů během určitého období, Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet od přijetí prvního Produktu.

Datum uzavření Smlouvy nebo datum přijetí Produktu se nepočítá do Lhůty pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet na začátku první hodiny prvního dne a končí uplynutím poslední hodiny posledního dne Lhůty pro odstoupení od smlouvy. Pokud Lhůta pro odstoupení od smlouvy vyprší v sobotu, v neděli nebo ve státní svátek nebo volný den, je prodloužena do prvního následujícího pracovního dne.

9.3 VYKONÁNÍ PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pro vykonání svého práva na odstoupení od smlouvy, Držitel Práva na Odstoupení informuje Prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy zasláním Prodávajícímu, před uplynutím lhůty pro odstoupení, formuláře dostupného zde (a na konci těchto podmínek) řádně vyplněného, nebo jakéhokoli jiného prohlášení vyjadřujícího jeho jednoznačnou vůli odstoupit a zaslaného e-mailem (https://www.pneuleader.cz/kontakt).

Důkazní břemeno o výkonu práva na odstoupení od smlouvy nese Držitel Práva na Odstoupení.

9.4 VRÁCENÍ PRODUKTU(Ů)

Držitel Práva na odstoupení od smlouvy vrátí nebo odevzdá Produkt(y) Prodávajícímu nebo osobě určené tímto, bez zbytečného odkladu a nejpozději do čtrnácti (14) dnů od oznámení svého rozhodnutí odstoupit od smlouvy, pokud Prodávající nenabídne sám vyzvednout Produkt(y).

Držitel Práva na odstoupení od smlouvy nese pouze přímé náklady na vrácení Produktu(ů).

Držitel Práva na odstoupení od smlouvy může buď sám organizovat vrácení Produktu(ů) a přímo nést s tím spojené náklady, nebo požádat Prodávajícího, za předpokladu jeho souhlasu, o převzetí tohoto vrácení, které bude Držiteli Práva na odstoupení od smlouvy účtováno ve výši paušální částky šest set padesát (650) CZK za položku.

Odpovědnost Držitele Práva na odstoupení od smlouvy může být uplatněna pouze v případě znehodnocení Produktu(ů) v důsledku manipulací jiných než těch, které jsou nezbytné pro stanovení povahy, vlastností a správného fungování Produktu(ů).

9.5 VRÁCENÍ PENĚZ

Když je uplatněno právo na odstoupení od smlouvy, Prodávající vrátí Držiteli Práva na Odstoupení od Smlouvy celkovou částku zaplacenou, včetně nákladů na doručení, bez neoprávněného zpoždění a nejpozději do čtrnácti (14) dnů od data, kdy byl informován o rozhodnutí Držitele Práva na Odstoupení od Smlouvy odstoupit od smlouvy.

Bez ohledu na výše uvedené, pokud Prodávající nenabízí možnost sám vyzvednout Produkt(y), může Prodávající odložit vrácení peněz až do doby, kdy obdrží Produkt(y) nebo dokud Držitel Práva na Odstoupení od Smlouvy neposkytne důkaz o odeslání Produktu(ů), přičemž za rozhodující se považuje datum prvního z těchto událostí.

Prodávající provede toto vrácení peněz stejným způsobem platby, který Držitel Práva na Odstoupení od Smlouvy použil pro původní transakci, pokud Držitel Práva na Odstoupení od Smlouvy výslovně nesouhlasí s použitím jiného způsobu platby a za předpokladu, že vrácení peněz nezpůsobí Držiteli Práva na Odstoupení od Smlouvy žádné náklady.

Prodávající není povinen vrátit dodatečné náklady, pokud Držitel Práva na Odstoupení od Smlouvy výslovně zvolil dražší způsob doručení než je standardní způsob doručení nabízený Prodávajícím.

9.6 DŮSLEDKY

Využití práva na odstoupení od smlouvy ukončuje povinnost Stran buď vykonat Smlouvu na dálku nebo Smlouvu mimo provozovnu, nebo ji uzavřít, pokud Nabízející Práva na Odstoupení učinil nabídku. Využití práva na odstoupení od hlavní Smlouvy na dálku nebo mimo provozovnu automaticky ukončuje jakoukoli vedlejší smlouvu, bez nákladů pro Nabízejícího Práva na Odstoupení kromě těch, které jsou stanoveny v tomto článku.

10. ZÁRUKY

Uplatnění jakékoliv záruky stanovené v tomto článku musí být požadováno kontaktováním Prodejce na následující URL adrese:

https://www.pneuleader.cz/kontakt

10.1 PŘEDCHOZÍ UPOZORNĚNÍ

Zákazník je povinen se ujistit, že Produkty, které objednává, jsou v souladu s pokyny výrobce jeho vozidla.

Zákazník je také povinen dodržovat pokyny a doporučení výrobce pro vše, co se týká bezpečnosti a spolehlivosti vozidla, zejména velikosti pneumatik a kol, nafukování a tlaku pneumatik, stejně jako podmínky montáže a skladování pneumatik.

Žádná z garancí uvedených v tomto článku nezahrnuje vady způsobené chybou při montáži, ani normální opotřebení Produktů, ani následky způsobené nesprávným použitím Produktů, ani poškození Produktů zanedbáním Zákazníka nebo jednoho z jeho zaměstnanců.

Prodávající neposkytuje žádnou záruku vztahující se na jakoukoli vadu Produktů přímo způsobenou službou Montážní stanice vybrané Zákazníkem.

10.2 ZÁRUKA SHODY

10.2.1 Shoda Produktů

Prodávající dodává Spotřebiteli Produkty, které splňují požadavky uvedené v článcích 10.2.2, 10.2.3 a 10.2.4.

10.2.2 Subjektivní kritéria shody

Aby byly Produkty v souladu se Smlouvou o prodeji, musí zejména, pokud je to relevantní:

 • odpovídat popisu, typu, množství a kvalitě a mít funkčnost, kompatibilitu, interoperabilitu a další vlastnosti, jak je uvedeno ve Smlouvě o prodeji;
 • být vhodné pro konkrétní účel, který Spotřebitel uvedl Prodávajícímu nejpozději v době uzavření Smlouvy o prodeji a který Prodávající přijal;
 • být dodány se všemi příslušenstvím a všemi pokyny, zejména pro instalaci, jak je uvedeno ve Smlouvě o prodeji; a
 • být dodány s aktualizacemi, jak je uvedeno ve Smlouvě o prodeji.
10.2.3 Objektivní kritéria shody

(i) Kromě splnění všech požadavků na shodu stanovených v smlouvě musí Produkty:

 1. být vhodné pro účely, pro které se obvykle používají zboží stejného typu, s přihlédnutím, je-li to vhodné, k jakémukoli ustanovení práva Evropské unie a platného národního práva, stejně jako ke všem existujícím technickým normám nebo, v případě absence takových technických norem, k specifickým kodexům chování platným pro daný sektor;
 2. případně mít kvalitu vzorku nebo modelu, který Prodávající poskytl Spotřebiteli před uzavřením smlouvy, a odpovídat popisu tohoto vzorku nebo modelu;
 3. případně být dodány s příslušenstvím, včetně balení a pokynů pro instalaci nebo jiných pokynů, které může Spotřebitel rozumně očekávat, že obdrží; a
 4. být v množství a mít kvality a další vlastnosti, včetně trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, které jsou běžné pro zboží stejného typu a které může Spotřebitel rozumně očekávat, s ohledem na povahu Produktů a s přihlédnutím ke všem veřejným prohlášením učiněným Prodávajícím nebo jinými osobami umístěnými výše v řetězci transakcí nebo jménem Prodávajícího nebo takových osob, včetně výrobce, zejména v reklamách nebo na etiketě.

(ii) Prodávající není vázán veřejnými prohlášeními uvedenými v (i), bod d), pokud prokáže:

 1. že o dotyčném veřejném prohlášení nevěděl a nemohl o něm rozumně vědět;
 2. že v době uzavření smlouvy bylo veřejné prohlášení opraveno stejným způsobem, jakým bylo učiněno, nebo srovnatelným způsobem; nebo
 3. že rozhodnutí koupit Produkty nemohlo být ovlivněno veřejným prohlášením.

(iii) Neexistuje žádná neshoda ve smyslu (i), pokud byl Spotřebitel v době uzavření Smlouvy o prodeji konkrétně informován, že určitá vlastnost Produktů se odchyluje od objektivních kritérií shody stanovených v (i) a Spotřebitel tuto odchylku výslovně a odděleně přijal při uzavření Smlouvy o prodeji.

10.2.4 Nesprávná instalace Produktů

Každá nesoulad, který vznikne v důsledku nesprávné instalace Produktů, je považován za nesoulad Produktů, pokud:

 1. instalace je součástí Smlouvy o prodeji a byla provedena Prodávajícím nebo pod jeho odpovědností; nebo
 2. instalace, která měla být provedena Spotřebitelem, byla provedena jím a nesprávná instalace je způsobena nedostatky v pokynech pro instalaci poskytnutých Prodávajícím.
10.2.5 Odpovědnost Prodejce

Prodejce odpovídá spotřebiteli za jakoukoli nesrovnalost, která existuje v době dodání Produktu a která se objeví v průběhu dvou (2) let od této chvíle, aniž by to ovlivnilo delší lhůtu stanovenou národní legislativou spotřebitele, kterou je tento vyzván k prozkoumání.

10.2.6 Důkazní břemeno

Jakákoli nesrovnalost, která se objeví v průběhu jednoho (1) roku od okamžiku, kdy byly Produkty dodány, se předpokládá, že existovala v době dodání Produktů, pokud není důkaz o opaku nebo pokud tento předpoklad není neslučitelný s povahou Produktů nebo povahou nesrovnalosti. Výše uvedená lhůta platí bez ohledu na delší lhůtu stanovenou národní legislativou spotřebitele, kterou je tento vyzván k prozkoumání.

10.2.7 Oznámení

Národní legislativa Spotřebitele může stanovit, že pro využití svých práv musí Spotřebitel informovat Prodávajícího o nesouladu v určité lhůtě od data, kdy tento nesoulad zjistil. Spotřebiteli se doporučuje, aby se na tento bod obrátil na svou národní legislativu.

10.2.8 Náprava Spotřebitele pro nedostatek shody

(i) V případě nedostatku shody má Spotřebitel právo na uvedení Produktů do souladu, na proporcionální snížení ceny nebo na ukončení Prodeje, za podmínek stanovených v tomto článku.

(ii) Aby získal uvedení Produktů do souladu, Spotřebitel může vybrat mezi opravou a výměnou, pokud není zvolené řešení nemožné nebo pokud by v porovnání s druhým řešením způsobilo Prodávajícímu náklady, které by byly nepřiměřené, s ohledem na všechny okolnosti, zejména na:

 1. hodnotu, kterou by měly Produkty v případě absence nedostatku shody;
 2. význam nedostatku shody; a
 3. případnou možnost zvolit si jiné řešení bez významné nevýhody pro Spotřebitele.

(iii) Prodávající může odmítnout uvést Produkty do souladu, pokud se oprava a výměna ukážou jako nemožné nebo pokud by to znamenalo pro něj náklady, které by byly nepřiměřené, s ohledem na všechny okolnosti, zejména ty uvedené v bodě (ii), body a) a b).

(iv) Spotřebitel má právo buď na proporcionální snížení ceny v souladu s článkem 10.2.10, nebo na ukončení smlouvy o Prodeji v souladu s článkem 10.2.11, v každém z následujících případů

 1. Prodávající neprovedl opravu nebo výměnu nebo, případně, neprovedl opravu nebo výměnu v souladu s článkem 10.2.8, body (ii) a (iii), nebo Prodávající odmítl uvést Produkty do souladu v souladu s bodem (iii) tohoto článku ;
 2. náprava nedostatku shody se objeví i přes pokus Prodávajícího uvést Produkty do souladu ;
 3. náprava nedostatku shody je tak závažná, že opravňuje k okamžitému snížení ceny nebo k okamžitému ukončení smlouvy o Prodeji; nebo
 4. Prodávající prohlásil, nebo je z okolností zřejmé, že Prodávající neprovede uvedení Produktů do souladu v přiměřené lhůtě nebo bez významné nevýhody pro Spotřebitele.

(v) Spotřebitel nemá právo na ukončení smlouvy, pokud je nedostatek shody pouze menší. Důkazní břemeno ohledně toho, zda je nedostatek shody menší nebo ne, nese Prodávající.

(vi) Spotřebitel má právo pozastavit platbu zbytku ceny nebo její části, dokud Prodávající nesplní své závazky vyplývající z garance. Zvláštní podmínky pro uplatnění práva na pozastavení platby mohou být stanoveny vnitrostátním právem Spotřebitele, které je vyzván k jeho konzultaci.

(vii) Vnitrostátní právo Spotřebitele může upravovat otázku, zda a do jaké míry skutečnost, že Spotřebitel přispěl k nedostatku shody, ovlivňuje jeho právo na nápravu. Spotřebitel je proto vyzván, aby se na tento bod obrátil na své vnitrostátní právo.

10.2.9 Oprava nebo výměna Produktů

(i) Oprava nebo výměna je provedena:

 1. bez nákladů;
 2. v rozumném časovém rámci od okamžiku, kdy byl Prodejce informován Spotřebitelem o nesouladu; a
 3. bez významného nepohodlí pro Spotřebitele, s ohledem na povahu Produktů a účel, který Spotřebitel hledá.

(ii) Pokud je třeba nesoulad odstranit opravou nebo výměnou Produktů, Spotřebitel dává Produkty k dispozici Prodejci. Prodejce si na své náklady vyzvedává nahrazené Produkty.

(iii) Pokud oprava vyžaduje odstranění Produktů, které byly před vznikem nesouladu nainstalovány v souladu s jejich povahou a účelem, nebo pokud tyto Produkty musí být nahrazeny, povinnost opravit nebo nahradit Produkty zahrnuje odstranění nevyhovujících Produktů a instalaci náhradních nebo opravených Produktů, nebo převzetí nákladů na odstranění a instalaci.

(iv) Spotřebitel není povinen platit za běžné použití nahrazených Produktů v období před jejich výměnou.

10.2.10 Snížení ceny

Snížení ceny je proporcionální k rozdílu mezi hodnotou Produktů, které Spotřebitel obdržel, a hodnotou, kterou by měly Produkty, pokud by byly v souladu.

10.2.11 Ukončení prodeje

(i) Spotřebitel uplatňuje své právo na ukončení Prodeje tím, že Prodávajícímu zašle prohlášení, které uvádí jeho rozhodnutí uplatnit své právo na ukončení smlouvy o Prodeji.

(ii) Pokud nesoulad spočívá pouze v některých z Produktů dodaných na základě smlouvy o Prodeji a existuje důvod k ukončení smlouvy o prodeji podle článku 10.2.7, Spotřebitel může uplatnit své právo na ukončení smlouvy o Prodeji pouze vůči těmto Produktům, a vůči jakémukoli jinému Produktu, který získal současně s nevyhovujícími Produkty, pokud nelze od Spotřebitele rozumně očekávat, že si ponechá pouze vyhovující Produkty.

(iii) Když Spotřebitel uplatňuje své právo na ukončení smlouvy o Prodeji v celém rozsahu nebo, v souladu s bodem (ii), vůči některým z Produktů dodaných na základě smlouvy o Prodeji:

 1. spotřebitel vrátí Produkty Prodávajícímu na jeho náklady; a
 2. Prodávající vrátí Spotřebiteli cenu zaplacenou za Produkty hned po obdržení Produktů nebo důkazu o jejich odeslání poskytnutého Spotřebitelem.

Pro účely tohoto odstavce může národní právní předpis Spotřebitele stanovovat podmínky vrácení a vrácení peněz. Spotřebitel je proto vyzván, aby se na tento bod obrátil na svůj národní právní předpis.

10.3 ZÁRUKA PRO SKRYTÉ VADY

Bez ohledu na zákonnou záruku shody uvedenou v článku 10.2, může Spotřebitel využít národních pravidel, které nespecificky upravují spotřebitelské smlouvy a předpokládají specifické nápravy pro určité typy vad, které nebyly zřejmé v době uzavření kupní smlouvy, tj. národní ustanovení, která mohou stanovit specifická pravidla týkající se odpovědnosti prodávajícího za skryté vady. Spotřebitel je vyzván, aby se na tento bod seznámil s národní legislativou.

Profesionální nebo ne-profesionální klienti mají nárok na případné záruky stanovené andorrským právem.

10.4 OBCHODNÍ ZÁRUKA

Prodávající nabízí klientovi možnost přidružit k jeho objednávce, za určitých podmínek, obchodní záruku nazvanou "Záruka Pneumatiky Plus" prostřednictvím smlouvy o obchodní záruce, která je dostupná zde.

Tato obchodní záruka se uplatňuje bez ohledu na právo spotřebitele využít zákonnou záruku shody uvedenou v článku 10.2 nebo národní ustanovení týkající se záruky skrytých vad uvedené v článku 10.3.

Pokud profesionál nebo ne-profesionál uzavře obchodní záruku, tato se uplatňuje bez ohledu na právo profesionála nebo ne-profesionála využít případné záruky stanovené andorrským právem.

11. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Pokud nesplnění jedné ze Stran není definitivní, náhrada škody je splatná pouze pokud byla dlužná Strana předem vyzvána k plnění v přiměřené lhůtě. Dlužná Strana je odsouzena, pokud je to příslušné, k zaplacení náhrady škody buď kvůli nesplnění závazku, nebo kvůli zpoždění v plnění, pokud nedokáže prokázat, že plnění bylo znemožněno případem Vyšší Moci. Dlužná Strana bude odpovědná pouze za škody, které byly předpokládány nebo které mohly být předpokládány při uzavření Smlouvy, pokud nesplnění není způsobeno těžkou chybou nebo úmyslným jednáním. Dokonce i v případě, kdy nesplnění Smlouvy je výsledkem těžké chyby nebo úmyslného jednání, náhrada škody zahrnuje pouze to, co je bezprostředním a přímým důsledkem nesplnění.

12. POJIŠTĚNÍ

Prodávající je pojištěn v rámci své profesionální odpovědnosti vyplývající z jeho činnosti a vzniklé z tělesných, hmotných a nemateriálních škod způsobených třetím stranám před nebo po dodání produktu nebo dokončení pracovního výkonu.

Toto pojištění bylo sjednáno u společnosti AXA France - 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex (Francie).

Geografické pokrytí tohoto pojištění se rozšiřuje na celý svět s výjimkou (i) aktivit prováděných stálými zařízeními nebo instalacemi, které se nacházejí mimo Francii, Andoru a Monako; (ii) exportů do Spojených států amerických a Kanady; (iii) služeb nebo prací prováděných pojištěným nebo za něj na území Spojených států amerických a Kanady, včetně organizace veletrhů, výstav nebo expozic.

13. VYŠŠÍ MOC

V případě Vyšší Moci, která má za následek trvalé znemožnění dlužníka, je Smlouva automaticky ukončena a Strany jsou osvobozeny od svých závazků.

V případě Vyšší Moci, která má za následek dočasné znemožnění, je plnění závazku pozastaveno, pokud by z toho vyplývající zpoždění neodůvodňovalo ukončení Smlouvy.

Nemožnost splnit smluvní závazek ze strany Strany osvobozuje tuto Stranu v příslušné míře, pokud jde o případ Vyšší Moci a je trvalá, pokud se nesjednala, že se jí ujme, nebo pokud nebyla předem vyzvána.

14. OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje, které Prodávající shromažďuje o Klientovi v rámci Prodeje, jsou předmětem automatizovaného zpracování, pro které Prodávající sám definuje prostředky a účel a je v tomto smyslu odpovědný za toto zpracování podle článku 3.4 andorrského zákona č. 15/2003 ze dne 18. prosince 2003 o ochraně osobních údajů (dále jen "LQPD").

Klient je vyzván, aby si prostudoval Chartu Ochrany Soukromí a stránku Cookie na Stránce, aby se seznámil s podmínkami, za kterých jsou osobní údaje zpracovávány a uchovávány Prodávajícím.

15. SMLOUVNÍ DOKUMENTY

Smlouva se skládá z následujících smluvních dokumentů:

 1. těchto Všeobecných obchodních podmínek;
 2. Objednávkového formuláře;
 3. Dodacího listu;
 4. Faktury prodeje.

V případě rozporu nebo rozdílu mezi ustanoveními dvou dokumentů bude převládat ustanovení dokumentu vyššího řádu (např.: Faktura prodeje převládá nad Dodacím listem; Dodací list převládá nad Objednávkovým formulářem; Objednávkový formulář převládá nad VOP).

Žádná zmínka uvedená Klientem, jeho zaměstnancem nebo zástupcem na Dodacím listu kromě jeho podpisu nebude považována za smluvní bez souhlasu Prodejce.

Všechny výše uvedené smluvní dokumenty představují celkový rozsah závazků mezi Stranami. Tyto smluvní dokumenty nahrazují a ruší jakýkoli předchozí ústní nebo písemný závazek týkající se Prodeje.

Strany se dohodly, že budou nést riziko jakékoliv nepředvídatelné změny okolností, které by způsobily, že plnění povinností každé ze Stran podle Smlouvy by bylo příliš nákladné.

16. NADPISY

Nadpisy použité v těchto VOP jsou poskytovány pouze pro pohodlí a neměly by ovlivnit význam nebo strukturu ustanovení VOP.

V případě obtíží s interpretací mezi jakýmkoli z nadpisů uvedených v čele doložek a jakoukoli z doložek, budou nadpisy prohlášeny za neexistující.

17. PLATNOST

Pokud by jedno nebo více ustanovení těchto VOP bylo prohlášeno za neplatné, nezapsané nebo nevymahatelné na základě zákona, nařízení nebo v důsledku konečného rozhodnutí příslušného soudu, toto nebo tato ustanovení by měla být považována za oddělitelná od VOP. Ostatní ustanovení VOP budou považována za platná a zůstanou v platnosti, pokud jedna ze stran neprokáže, že zrušené ustanovení má zásadní a rozhodující charakter, bez kterého by smlouvu neuzavřela.

18. TOLERANCE

Fakt, že jedna ze Stran si nepožaduje nápravu porušení jakékoliv ze svých povinností vyplývajících ze Smlouvy druhou Stranou, by neměl být vykládán jako rezignace na výkon dané povinnosti v případě, že neexistuje předpis.

19. MODERAČNÍ LISTINA

Moderátorská listina online hodnocení Prodejce je dostupná zde.

20. REKLAMACE

V případě reklamace je Zákazník vyzván, aby kontaktoval Prodejce pomocí formuláře dostupného zde.

V rámci jakékoliv reklamace je Zákazník vyzván, aby uvedl číslo své Objednávky.

Prodejce vynaloží maximální úsilí, aby odpověděl na jakoukoliv reklamaci v co nejkratším možném čase.

Možnost podání reklamace Zákazníkem se nevztahuje na uplatnění jeho práva obrátit se na spotřebitelského mediátora podle podmínek Článku 21 nebo jakoukoliv příslušnou jurisdikci.

21. MEDIACE

Klient Spotřebitel má možnost v případě sporu využít spotřebitelské mediace tím, že se obrátí na AME Conso, 11 place Dauphine, 75001 Paříž a na její platformu pro e-mediaci: mediationconso-ame.com.

V souladu s článkem 14.1 Nařízení (EU) č. 524/2013 Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. května 2013 jste informováni o možnosti využít platformu pro Řešení sporů online (RLL), kterou poskytuje Evropská komise a je dostupná na následující adrese: Řešení sporů online.

22. PLATNÉ PRÁVO

Smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, který se nachází na území Evropské unie, jsou řízeny právem členského státu, ve kterém je tento zřízen, pokud jde o jeho ochranu podle práva spotřebitele daného členského státu.

Vzhledem k tomu, že údaje týkající se Objednávky jsou elektronicky zpracovávány maltským zařízením Prodávajícího, maltské právo bude uplatněno v otázkách zpracování osobních údajů.

Pokud jde o jakoukoli jinou otázku, která nespadá do dvou výše uvedených ustanovení, subsidiárně se uplatní andorrské právo.

LiveChat
Messenger